Obrt za turizam i turistička agencija "Istria Tours", vl. Siniša Šljukić,

Adresa: K. Jeretova 14a, 52100 Pula

Radno vrijeme: 7-19h, mobitel: 0994012153, e-mail: sini@istria-tours.hr

Poslovođa: Siniša Šljukić

ID: HR-AB-52-97236535 , OIB: 28893268296 , MB: 97236535

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije: Služba tur. inspekcije, područna jedinica Pula

 

Obavijest o podnošenju pisanih prigovora korisnika usluge

Sukladno odredbi čl. 6 St. 1 toč. 3 Zakona o pružanju usluga u turizmu NN no. 130/17, pisani prigovor potrošača može se podnijeti:

- pisano u poslovnim prostorijama (K. Jeretova 14a, 52100 Pula)

- na Email (sini@istria-tours.hr): ili

- poslati poštom na adresu (Istria Tours, K. Jeretova 14a, 52100 Pula)

Na podneseni prigovor korisnika usluge će se bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

OPCI UVJETI PUTOVANJA
Zakonom o turističkoj djelatnosti i odrednicama Europske unije o paket aranžmanima, koje uključuje ovaj Zakon, svaka agencija (bez obzira da li je članica UHPA-e ili nije) je putnika, prije sklapanju ugovora o putovanju, dužna upoznati ne samo s detaljnim programom i opisom putovanja, nego i uvjetima organizacije putovanja. Sam ugovor i ne mora formalno biti u formi ugovora. Već i usmeno prihvaćanje ponude, uz uplatu prvog dijela aranžmana i dobivanje potvrde o putovanju smatra se sklopljenim ugovorom. Već prilikom te prve uplate putnik mora primiti i potvrdu jamčevnog osiguranja, ili drugi dokument koji ju zamjenjuje, ali temeljem kojeg putnik može, ukoliko prije odlaska na putovanje ili tijekom njegove realizacije agencija uđe u stečaj ili bude u nemogućnosti plaćanja, povratiti svoja uplaćena sredstva. Tim uvjetima su utvrđena prava i obveze kako organizatora putovanja, tako i putnika. Agencije te uvjete objavljuju ili u istoj brošuri /katalogu/letku kojim upisuju putovanje ili na odvojenom letku. U tom slučaju trebaju u brošuri ili na letku s programom naznačiti da se primjenjuju uvjeti putovanja koji su odvojeno tiskani. Istovremeno trebaju naznačiti i moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta. Objavljenim uvjetima putovanja agencija organizator putovanja jamči provedbu programa putovanja prema opisu aranžmana u programu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti koje nije mogla spriječiti niti na njih utjecati. Nadalje, utvrđuje se koliko se uplaćuje prilikom prijave aranžmana, a koliko kod rezervacija na upit, što uključuje aranžman i na bazi kojeg pariteta kune na navedeni dan prema relevantnoj stranoj valuti je kalkulirana cijena i temeljem kojeg minimalnog broja putnika. Također se pojašnjava princip opisa kategorije smještajnih objekata, uvjeti za promjenu programa i pod kojim uvjetima organizator ima pravo otkazati putovanje. Objavljenim uvjetima se detaljno utvrđuju obveze organizatora putovanja i obveze putnika, postupak s prtljagom i postupak smještaja u sobe/apartmane, te nadležnost suda. U svezi naknada za odustajanje putnika od putovanja, utvrđuje se da putnik svoje putovanje može otkazati samo pismeno. Datum tog pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema slijedećoj ljestvici: - za otkaz do 30 dana prije puta, organizator naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kuna - za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 25% - za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 40% - za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80% - za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana. Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih navedenih u ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene nadnevka polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih troškova. Agencije najčešće uvjetuju plaćanje naknada za kraće rokove otkaza od navedenih, no najniže ćete troškove imati ukoliko kod uplate prvog obroka putovanja uplatite i osiguranje od otkaza putovanja. Osiguratelj će isplatiti 90 posto iznosa koji je zadržala putnička agencija, ako se osiguraniku, njegovom životnom partneru ili članu uže obitelji dogodi jedan od unaprijed ugovorenih slučajeva. Preporuča se osiguranje od otkaza ALLIANZA ZAGREB , CROATIA osiguranja i osiguranja SUNCE. Općim uvjetima za organiziranje putovanja utvrđen je slijedeći način rješavanja prigovora. Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno; organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe.
POSTUPAK U SVEZI S PRIGOVOROM:
-odmah na samom mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti  -ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja prismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde  - najkasnije 8 dana po povratku s puta putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana  -organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navada žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora  -dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila
Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Zakonom o turističkoj djelatnosti pa tako i UHPA-inim Općim uvjetima organizacije putovanja isključuje se pravo kupca na nadoknadu idealne štete. Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora putovanje, a ne može (jer nije koristio usluge agencije-članice UHPA-e), ili ne želi koristiti ovu arbitražu, može se žaliti gospodarskoj inspekciji, sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili Obrtničke komore, te sudu.  
PUTNO OSIGURANJE
U skladu s Zakonom o turističkoj djelatnosti, djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su putniku ponuditi «paket» putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja tijekom boravka u inozemstvu, te osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranja od otkaza putovanja, koji se nude kako za putovanja za putovanja po inozemstvu tako i po našoj zemlji. Na dan prijave agencija - članica UHPA-e će putniku dati na potpis ugovor o putovanju ili drugi dokument koji ga mijenja a koji će sadržavati tekst:«Upoznat sam s programom i uvjetima putovanja te ih u cijelosti prihvaćam. Potvrđujem da mi je ponuđeno putno osiguranje.» Na taj način sve navedeno u uvjetima putovanja postaje pravna obveza za putnika i za organizatora putovanja, a i agencija se štiti, odnosno ima pisani dokument da je ponudila osiguranje koje putnik, ako ne želi kupiti, može otkloniti, ali treba potvrditi da mu je bilo ponuđeno. Gospodarski inspektori provjeravaju agencije da li kupcima paket aranžmana nude ova osiguranja. Pročitajte tekst o sigurnosti tijekom putovanja i putnim osiguiranjima u poglavlju o planiranju putovanja.

<----- NAZAD